x 

Ostoskori on tyhjä

Tietosuoja-asetus (2016/679)
TIETOSUOJASELOSTE
päivitetty 28.5.20181. Rekisterinpitäjä
Automaatio-Center AC Oy (1445528-4)
Sammonkatu 8-10
33540 Tampere
Puhelin: 03 212 0001


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Simo Liimatainen
Puhelin: 040 571 4424

3. Rekisterin nimi
Automaatio-Center AC Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä näiden edustajien henkilötietoja

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa
 • Tilausten (tuotteiden ja palveluiden) käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen, perintään ja arkistointiin
 • Asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakastietojen rekisteröintiin, yhteydenpito asiakkaisiin / yhteyshenkilöihin
 • Tarjousten lähettämiseen (tarjouspyynnön jättäjät)
 • Etämyyntiin


Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art. 1.b-kohta) tai henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art. 1.f-kohta).

Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia asiakastietoja:
 • Nimi
 • Yhteystiedot (laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakas-/tilaajannumero
 • Kohteen tiedot (asumismuoto, kohdenumero/nimi)
 • Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta (tilaushistoria)
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, mahdollisesti yrityksen yhteyshenkilön nimi ja asema/tehtävänimike, puhelinnumero, sähköposti, laskutus- ja toimitusosoite
 • Pankkiyhteystiedot mikäli tuotepalautuksia tai liikasuorituksia
 • Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät muut tiedot (reklamaatiot, palautteet, perintätoimeksiannot)
 • Evästeet, IP-osoitteet, Verkkokaupan käyttäjätunnus

Lisäksi palveluiden suorittamista varten rekisteröidyltä tai työn tilaajalta saadaan kyseistä työtilausta varten muita tietoja, jotka ovat tarpeen palvelun suorittamista varten kuten mahdollisesti valokuvat laitteista, yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään seuraavista tietolähteistä:
 • Asiakkaalta / rekisteröidyltä (suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse, www-lomakkeen kautta)
 • Palvelun tai tuotteen tilaajalta (yhteistyökumppani tms.)
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (yritystiedot, yhteyshenkilöt)
 • Verkkolaskuosoitteistosta (yritykset)
 • Numeropalvelusta (osoitetiedot, puhelinnumerot)
 • Julkisista tietolähteistä (yritysten kotisivut)
7. Tietojen luovutukset
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käyttävät henkilöt, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään (käyttöoikeuksia rajattu). Osa rekisterin tiedoista on julkisia ja saatavissa eri julkisista tietolähteistä. Muut tiedot ovat luottamuksellisia. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaaliset tiedot ovat lukitussa tilassa, johon pääsy ulkopuolisilta on estetty.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisemista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai käymällä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllämainitun posti- tai sähköpostiosoitteen kautta.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

13. Tietojen säilytysaika
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Ota yhteyttä

Automaatio-Center AC Oy

Sammonkatu 10, 33540 Tampere
Myymälä on avoinna arkisin klo 7.30-16.00

Puhelin (03) 212 0001
LVI-automaatio
Luotettava kumppani
Image

Tietosuojaseloste

Copyright © 2017 Automaatio Center AC Oy. All Rights Reserved. Sivusto: Sastamalan Mediapaja

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Painamalla OK hyväksyt evästeiden käytön. Osa sivuston toiminnoista vaatii evästeiden käytön toimiakseen.